Clayton Forsyth
B-Shift Lieutenant Station 9 (970) 328-7244